Reklamačné podmienky

Reklamácie

(neoddeliteľná súčasť obchodných podmienok)

Záručná doba je 24 mesiacov, u vybraných druhoch tovaru kratšia, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar je potrebné doručiť v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať neporušenosť balíka  (odlepenie ochrannej pásky, deformácia, roztrhnutie obalu…) v prípade závady je nutné bezodkladne informovať kuriersku službu.

Vašu reklamáciu môžete uplatniť:

Osobne:

– v predajni: Topa sport, Slovenská 1495/10, Bardejov

Poštou:

– odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

  • originálom alebo kópiou dokladu o kúpe (faktúra),
  • podrobným popisom vady, ktorú reklamujete,
  • kontaktné údaje (telefonický kontakt + adresa),
  • č. bankového účtu.

Zásielky zaslané na dobierku nepreberáme, vrátia sa Vám späť!

Adresa pre zaslanie tovaru:

Topa Sport, s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov

 

Alternatívne riešenie sporu:

– Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na topasport@topasport.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

– Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

– Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.